O projekcie

Projekt „Nie bądź bierny na rynku pracy !!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Poddziałanie VIII.2.1.Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Okres realizacji projektu: Listopad 2016 – Czerwiec  2018

Wsparcie w ramach projektu będzie się składało z elementów zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy, tj.:


szkolenia zawodowe - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Uczestnikom zapewniamy:
Zwrot kosztów dojazdu- identyfikacja  potrzeb uczestnika projektu – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 6 h/osobę  celem zdiagnozowania jego potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia oraz opracowanie lub aktualizacja Indywidualnego Planu Działania. Uczestnikom zapewniamy:

 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe
 • Uznany certyfikat

 - 6 miesięczny staż zawodowy – Celem stażu zawodowego jest zdobycia doświadczenia zawodowego. Aktywizacja w formie staży będzie uwzględniała obecne i przewidywane zapotrzebowanie w powiązaniu ze szkoleniami i potrzebami rynku pracy. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

pośrednictwo pracy w wymiarze8 h/osobę– kompleksowe i indywidualne działania w zakresie znalezienia zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wpieranej osoby. Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców,wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

CEL projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób (48K/32M) powyżej 29 r.ż.pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. (kobiety, osoby powyżej 50 r.ż., osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach), uczące się/pracujące lub zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego (powiatów o wysokiej stopie bezrobocia) w roz. przepisów KC .

70% uczestników projektu to osoby zamieszkujące następujące powiaty woj. łódzkiego: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki.

 

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  prze min. 60% grupy docelowej

 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)-min.37 UP
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu -min.49 UP

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 36% osób w wieku 50 lat i więcej
 • min. 39% kobiet
 • min. 36% osób z niepełnosprawnościami
 • min. 30% osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 38% osób o niskich kwalifikacjach

 Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 663 810,93 zł  

 Całkowita wartość projektu: 1 754 411,52 zł